КОНТАКТ

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

  • Адреса седишта: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

  • Матични број: 08860076

  • Порески идентификациони број: 104466557

  • Адреса електронске поште: office@pzsz.gov.rs

  • Телефони: 021/425-836 и 021/425-854

  • Факс: 021/425-836 и 021/425-854

  • Веб сајт: www.pzsz.gov.rs

  • Овлашћено лице: Татијана Грнчарски, директорка