КОНТАКТ

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

  • Адреса седишта: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25
  • Матични број: 08860076
  • Порески идентификациони број: 104466557
  • ЈБKЈС: 80054
  • Адреса електронске поште: office@pzsz.gov.rs
  • Телефони: 021/425-836 и 021/425-854
  • Факс: 021/425-836 и 021/425-854
  • Веб сајт: www.pzsz.gov.rs
  • Овлашћено лице: Татијана Грнчарски, директорка