АКТУЕЛНО

АКЦИОНИ ПЛАН ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ЗА 2018 ГОДИНУ

ИСТРАЖИВАЧКО АНАЛИТИЧКИМ РАДОМ ДОПРИНЕТИ РАЗВОЈУ СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АП ВОЈВОДИНИ

Допринос унапређењу методологије прикупљања података ради квалитетније евиденције и документације

 

Увођење систематизованог електронског праћења појаве насиља у породици кроз примену софтвера

Израда приручника са инструкцијама за коришћење онлајн електронске базе

Промоција и обука у свим установама примена онлајн електронског праћења појаве насиља у породици

Анализа могућности за увођење електронског вођења документације у центрима за социјални рад и локалним услугама и повезивање са постојећим системима који се већ користе

 

Анализа података, израда препорука и мера и њихова промоција за креирање политика заснованих на подацима

 

Анализа и израда синтетизованих извештаја за све групе установа за одрасле и старије, одрасле са интелектуалним и менталним сметњама и сензорним тешкоћама и установе за децу и младе (децу и младе са сметњама у развоју и децу и младе без родитељског старања)

Анализа и израда синтетизованог извештаја рада ЦСР са територије АПВ са препорукама

Мапирање локалних услуга социјалне заштите у АПВ, са циљем анализе стања локалних услуга, перспективе развоја локалних услуга и потребе за стручном подршком

Праћење и евиденција појаве случајева насиља у породици која обухвата месечне статистичке извештаје

 

Идентификација и истраживање социјалних проблема и појава које представљају ризике за социјалну искљученост

Прикупљање података односиће се на праћење потреба за коришћењм услуга домског смештаја за старије корисника (65+) и видова активације корисника новчане социјалне помоћи тј. примене Уредбе о мерама социјалне укључености корисника НСП.

УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КРОЗ СТРУЧНУ ПОДРШКУ ПРУЖАОЦИМА УСЛУГА

Унапређење професионалних капацитета пружалаца услуга социјалне заштите

 

Организовање и реализација округлих столова за стручне раднике у установа за одрасле и старије (приватни и државни)

Организација и одржавање едукације без провере знања за стручне раднике у установама за одрасле и старије

Организовање радних састанака са директорима установа за смештај деце и младих

Организовање едукације без провере знања за стручне раднике установа за смештај деце и младих

Организовање едукација без провере знања за стручне раднике у установама одрсале особе са инвалидитетом и установама за децу и младе са сметњама у развоју и представнике центара за социјални рад у циљу унапређења међусобне сарадње

Организовање округлих столова за стручне раднике у установама за смештај душевно оболелих лица

Едукација без провере знања за стручне раднике у установама за смештај душевно оболелих лица

Едукација без провере знања за дневне боравке за одрасле и старије особе са интелектуалним тешкоћама

Организовање завршног годишњег састанка са директорима установа за децу са сметњама у развоју и установа за одрасле особе са инвалидитетом ради сагледавања резултата у процесу трансформације у 2017. години

Учешће на стручним скуповима и конференцијама случаја организованим од стране установа за смештај корисника.

Пружање стручне подршке у појединачним случајевима на захтев установа за смештај

Организовање стручног скупа за правнике у установама домског смештаја у складу са исказаним потребама

 

Унапређење професионалних капацитета стручних радника у ЦСР на територији АПВ

 

Организовање и реализација едукације без провере знања за водитеље случаја у центрима за социјални рад на тему у складу са исказаним потребама водитеља случаја.

Екстерна супервизијска подршка ЦСР у АПВ у циљу унапређења рада центара за социјални рад у области рада у случајевима насиља о породици.

Стручни скупови класификовани по Правилнику о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити као „Облици континуиране едукације“ са сталним групама супервизора у организацији и реализацији супервизора

Индивидуалне консултације и сугестије на изабране теме, извештаје, случајеве и слично према потреби супервизора путем личног обраћања – телефоном,

имејлом, поштом и сл.

Организација и одржавање едукације без провере знања за супервизоре у ЦСР на тему „Емоционална писменост и емоционално писмена комуникација“

Повремене стручне посете ЦСР по одређеном захтеву и потребама супервизора

Завршна трибина са супервизорима

Стручна подршка центрима за социјални рад кроз организовање консултативних састанака а на писмени захтев ЦСР.

Учествовање на конференцијама случаја на захтев центара за социјални рад, ресорног Министарства и Секретаријата

Повремене стручне посете ЦСР по њиховом захтеву и потребама водитеља случаја

Учешће на стручним скуповима у организацији водитеља случаја центара за социјални рад у АПВ.

Организација стручних скупова за правнике центара за социјални рад, теме ће бити дефинисане у складу са актуелним потребама

Учешће на скуповима које пријављују и организују правници ЦСР

 

Допринос успостављању, развијању и одрживости националних и локалних услуга социјалне заштите (јавног, приватног и цивилног сектора)

Саветодавно консултативни рад са пружаоцима локалних услуга социјалне заштите, према исказаним потребама

Праћење и евалуација рада јединица локалне самоуправе у обезбеђењу услуга социјалне заштите

Спровођење програма екстерног мониторинга услуга социјалне заштите које финансирају локалне самоуправе

УНАПРЕЂЕЊЕ СТРУЧНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ПРОФЕСИОНАЛАЦА

Повећање доступности стручног усавршавања у социјалној заштити

 

Информисање стручних радника о доступним акредитованим обукама и другим облицима стручног усавршавања

Индивидуална консултативна и саветодавна помоћ у стручном усавршавању, стручним радницима, пружаоцима услуга и осталим актерима у систему социјалне заштите у Војводини.

Учешће на стручним скуповима на националном и међународном нивоу

Реализација акредитоване обуке „Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју“ за стручне раднике у АП Војводини

Реализација акредитоване обуке „Покретање услуге Предах за децу са сметњама у развоју“ за стручне раднике у АП Војводини

Усвајање Правилника о стручном усавршавању

Реализација акредитованих програма обука Завода, на захтев, за актере у социјалној заштити

Праћење реализације акредитованих програма обуке на територији АПВ

Израда програма обуке за акредитацију самостално или у партнерству

Испитивање потреба за стручним усавршавањем: квалитативна анализа стручног усавршавања у АПВ на основу годишњих извештаја и програма ЦСР и установа за смештај корисника

Испитивање потреба за стручним усавршавањем: фокус групе са стручним радницима у социјалној заштити

 

Унапређење стручног усавршавања професионалаца у социјалној заштити, у складу са европским тенденцијама

Информисање професионалаца у систему социјалне заштите у АПВ о доступним садржајима из ЕУ и окружења као и на теме које се односе на ЕУ интеграције у контексту социјалне заштите

Континуирано стручно усавршавање запослених у Заводу

 

Учешће запослених у Заводу у акредитованим обукама и другим облицима стручног усваршавања

Израда и представљање и објављивање стручних радова запослених у Заводу

 

ИНФОРМИСАЊЕ, ПРОМОЦИЈА И ПОДРШКА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Унапређивање размене информација међу актерима у области социјалне заштите

 

Редовно ажурирање информација о активностима ПЗСЗ које се пласирају актерима у систему социјалне заштите

Континуирано ажурирање веб сајта и Фејсбук странице

Објављивање и промоција публикација и других промо материјала у складу са могућностима током 2017. године

Објављивање, промоција и презентација стручних радова ПЗСЗ

 

Развијање система интерне комуникације и размене информација унутар установе

Размена информација међу запосленима о активностима које ПЗСЗ организује или на којим учествује

Пружање подршке пружаоцима услуга у унапређењу њихових капацитета за информисање

 

Актерима система социјалне заштите доступне на једном месту информације о дешавањима у систему

Пружање подршке пружаоцима услуга у унапређењу њихових капацитета

 

ПОДРШКА СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ИНИЦИРАЊЕ И РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНИХ ИНОВАЦИЈА И КРЕАТИВНИХ РЕШЕЊА И СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА СИСТЕМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЕУ ФОНДОВА

Подршка у умрежавању установа и организација социјалне заштите и омогућавање хоризонталног трансфера знања искустава

 

Повезивање професионалаца из АП Војводине са професионалцима из ЕУ земаља и окружења у сврху стручног усавршавања

Подстицање повезивања, сарадње, размене знања и позитивне праксе професионалаца и подршка у креирању, организацији и реализацији стручних скупова

 

САРАДЊА НА МЕЂУНАРОДНОМ, МЕЂУРЕГИОНАЛНОМ И МЕЂУСЕКТОРСКОМ НИВОУ

Учешће у раду мрежа и стварање партнерстава на иновативним основама

Учешће Завода у раду Мрежа чији је члан

 

Пројектно пилотирање нових приступа и решења друштвене укључености и прилагођавање контексту Војводине

Реализација одобрених пројеката у партнерству са другим институцијама и организацијама

Израда партнерских пројектних предлога којима се пилотирају нови приступи и решења у области друштвене укључености и социјалне заштите